Stjuart Elden: Fuko: Rođenje moći – Serbian translation of Foucault: The Birth of Power by Tomislav Kargačin, Mediterran, 2019

Stjuart Elden: Fuko: Rođenje moći – Serbian translation of Foucault: The Birth of Power by Tomislav Kargačin, Mediterran, 2019

This came out a while ago, but I’ve only just now received copies. Many thanks to Tomislav Kargačin for the work on the translation. The back cover looks to be text from the Introduction.

Pažljivom rekonstrukcijom Fukoovog rada i interesovanja, ova knjiga predstavlja nastojanje da se prikaže detaljna intelektualna istorija Fukoa kao pisca, istraživača, predavača i aktiviste u ovom periodu. Mogućnost da pratimo Fukoove preokupacije znatno je unapređena velikom količinom odnedavno dostupnog materijala, kako objavljenih tekstova tako i arhivskih dokumenata. Ova knjiga, kao i prikaz koji sam ponudio u svojoj prethodnoj knjizi Fukoova poslednja dekada obilato se koristi svim ovim materijalom. Izvori uključuju prve kurseve na Kolež de Fransu, mnoge kraće radove i intervjue, kutije sa rukopisima dostupnim u Nacionalnoj biblioteci (Francuska), kao i materijale koji se odnose na njegov aktivizam i kolaborativna istraživanja. Zbog datiranja njihove kolekcije u ovoj knjizi nisam koristio arhivu biblioteke u Berkliju. Među novim publikacijama, od naročitog su značaja njegovi godišnji istraživački kursevi na Kolež de Fransu. Oni obuhvataju predavanja održana od kraja 1970. do 1984. Od profesora se tamo zahteva da napišu izveštaje o projektima na kojima trenutno rade, a ne toliko da predaju. Ova predavanja pružaju fascinantan uvid u razvoj ideja i začetke novih projekata. Prva tri kursa sadrže širok dijapazon analiza – od stare Grčke, mračnog doba, srednjeg veka, rane moderne istorije Francuske i Evrope, sve do devetnaestog veka. U ovim i narednim kursevima, u publikacijama i zajedničkim istraživačkim radovima unutar i izvan Koleža, Fuko će svoju pažnju posvetiti detaljnom ispitivanju azila, bolnica i javnog zdravlja i, naravno, zatvora…

This entry was posted in Foucault: The Birth of Power, Michel Foucault. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s